Tippu-Tip

Ett av föredragen under klubbens första år hölls av medlemmen Arvid Wester (invald 1911 och avliden 1914) Detta handlade om en person som sedermera skulle komma att bli av en mycket speciell betydelse för Travellers Club. Major Arvid Wester var en banbrytare i Afrika före Kongostatens grundläggning. Han var underlöjtnant i Närkes regemente, då han 1883 jämte ett tiotal andra svenska officerare av Belgiens Kung Leopold II anställdes för att medverka vid den framsynte monarkens älsklingsplan Kongostaten. Wester gjorde sig särskilt bemärkt genom det högst förtjänstfulla sätt varpå han upprätthöll den ansvarsfulla posten som chef för Stanley Falls, den viktigaste och mest avlägsna stationen. Genom sitt modiga och fasta uppträdande — oaktat att hela hans truppstyrka utgjordes av ett 20-tal hausamän — och sitt på samma gång hovsamma sätt att behandla infödingarna, med vilka han till en början måste utkämpa allvarliga strider, lyckades han efter hand vinna deras respektfulla aktning och förtroende. Så blev fallet även med de påträngande araberna, vilkas hövding, den mäktige Tippu-Tib ville förmå Wester att överlämna stationen. Men detta lyckades inte. Den sluge och förskräckte svensken slöt till och med ett vänskapsförbund med den store hövdingen, vilket blev av stor betydelse för stationens vidmakthållande under Westers chefstid. Detta säkrade också Löjtnant Gleerups resa tvärs genom Afrika.

Vid hemkomsten till Sverige hade Wester med sig en uppsättning kläder från Tip- pu-Tib. Sedan Wester blivit avlöst som chef av en engelsman, gick araberna till anfall och stationen utplånades. Efter hemkomsten avancerade Wester till major vid livregementets grenadjärer och förflyttades därifrån till "gotlänningarna".